รปภ

บริษัทรักษาความปลอดภัย สกาย จำกัด

ก่อตั้งขึ้นจากทีมงานผู้บริหารงานบริษัทรักษาความปลอดภัย   ที่มีประสบการณ์ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญ  และมีศักยภาพ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น   เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สามารถวางแผนงานรักษาความปลอดภัยได้ตามนโยบายของลูกค้า   และเป็นไปตามหลักมาตรฐานงานรักษาความปลอดภัย

รวมทั้งนำเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   คุ้มค่างบประมาณของลูกค้า   จึงทำให้ บริษัทรักษาความปลอดภัย สกาย จำกัด  ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายธุรกิจ

บริษัทรักษาความปลอดภัย สกาย จำกัด ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 พนักงานทุกคนได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

บริษัทรักษาความปลอดภัย
รปภ

“เราตระหนักดีว่า งานของเรา  นอกจากการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้าแล้ว   ทีมงาน  และมาตรฐานการทำงานของเรา  ยังต้องมีส่วนช่วยในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี  ให้กับธุรกิจของลูกค้าด้วย ”

ทีมงานฝ่ายบริหาร   >>> Operations Executive

พันธสัญญา

บริการของเรา

กรุงเทพ

1. บริการรักษาความปลอดภัย  อาคาร และสถานที่

เรามีทีมงานให้คำปรึกษา  ประเมินความเสี่ยงพื้นที่รับผิดชอบ วางแผนการจัดกำลังพล  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  รวมถึงการคัดเลือก  และฝึกอบรมพนักงานให้เหมาะสมการลักษณะงานต่างๆ  ตามประเภทธุรกิจ

 • ประเภทอาคารสูง  อาคารสำนักงาน
 • ประเภทอาคารคอนโดมิเนียม   หมู่บ้านจัดสรร
 • ประเภทบริษัทเอกชน
 • ประเภทโรงแรม ,ศูนย์การค้า
 • ประเภทโรงพยาบาล
 • ประเภทสถานศึกษา

2. บริการรักษาความปลอดภัย  งานกิจกรรมต่างๆ

นอกจากบริการรักษาความปลอดภัยตามอาคาร และสถานที่ต่างๆแล้ว    บริษัทรักษาความปลอดภัย สกาย จำกัด  ยังมีทีมงานที่มีความพร้อม  และผ่านการฝึกแบบพิเศษ  ให้บริการสำหรับงานรักษาความปลอดภัยกิจกรรมต่าง ตามรายละเอียดดังนี้

 • งานประชุมสัมมนา
 • งานแสดงนิทรรศการ
 • งาน Event  ต่างๆ
 • งานเปิดตัวสินค้า
 • งานคอนเสิร์ต
 • งานแข่งขันกีฬา
 • งานอารักขาบุคคลสำคัญ

6 เหตุผล  ที่ควรเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย สกาย จำกัด

เพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนการทำงาน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา

สมัครงาน
คัดเลือก

การคัดเลือก พนักงาน รปภ. ที่มีคุณภาพ

ในปัจจุบันบริษัทรักษาความปลอดภัยของเรามีช่องทางที่หลากหลายในการสรรหาพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีคุณภาพ  มีประสบการณ์  มีใจรักงานบริการ  มีความซื่อสัตย์  และความอดทนสูง

เราจึงมีกระบวนการสรรหาที่ได้มาตรฐาน  ตรวจสอบเอกสารการสมัครงานโดยละเอียด   และผ่านการสัมภาษณ์กับผู้บังคับบัญชาทุกคน

อีกทั้ง พนักงานของเราทุกคนยังผ่านการตรวจประวัติอาญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดด้วย

การฝึกอบรมก่อนลงงาน และระหว่างการงาน

ก่อนที่เราจะส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย   ไปปฏิบัติหน้างานที่หน่วยงาน   พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพในการรักษาความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน   นอกจากนี้เรายังเพิ่มการอบรมทักษะในด้านการให้บริการ ( Service  mind)   เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

 • การฝึกอบรม ก่อนลงงาน และระหว่างการทำงาน
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
 • การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
 • การติดต่อสื่อสาร  และการเขียนรายงาน
 • การเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
 • หลักการใช้กำลัง ตามยุทธวิธีเพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆ  การสังเกตุรูปพรรณสัณฐาน
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การจัดการจราจร   และเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรเบื้องต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น

อบรม2
ฝึกอบรม
ทีมบริหาร

ทีมปฏิบัติการจากส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมลูกค้า และพนักงาน ทุกเดือน

เพื่อเป็นการรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการในด้านความปลอดภัย   ทางเราจัดให้มีทีมงานฝ่ายปฎิบัติการจากส่วนกลาง  เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานทุกเดือน  เพื่อประเมินผลการทำงาน  รับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้า  และพนักงาน

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมั่นใจว่าเราดูแลเอาใจใส่ในด้านการบริการอย่างใกล้ชิด  และตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันเวลา

เข้าพบลูกค้า

เพื่อประเมินผลการทำงาน  ประเมินความพึงพอใจ  รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ  เพื่อนำมาปรับปรุง  แก้ไข  และพัฒนา  การทำงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน    มาตรฐานการทำงานที่บริษัทรักษาความปลอดภัยของเรากำหนดไว้   รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าจ้าง

พบลูกค้า
สมุทรปราการ

       เข้าตรวจเยี่ยมพนักงาน

เพื่อให้กำลังใจ  สอบถามปัญหา และอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำงาน  แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา  เพื่อให้การทำงานราบรื่น   ซึ่งหลักการทำงานของเราคือเมื่อส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  ไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆ  เราจะต้องคอยสนับสนุนการทำงานของพนักงาน  ควบคู่กันไป

        เข้าตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์

เพื่อให้อุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ  รวมถึงการแนะนำให้พนักงานรู้จักการใช้อุปกรณ์  การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้มีสภาพใหม่  และพร้อมใช้งานได้เสมอ

การจัดหา รปภ. สำรอง เพื่อทดแทนวันหยุด และการลาฉุกเฉิน

จากประสบการณ์ในการบริหารบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ผ่านมา  จะพบว่าพนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องทำงานภายใต้ความรับผิดชอบที่สูง  ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน  รวมถึงงานบริการที่ต่างๆ

เราจึงกำหนดนโยบายจัดให้มีกำลังพลสำรอง อย่างน้อย 20 % เพื่อทดแทนในวันหยุดของพนักงาน และทดแทนกรณีพนักงานที่ลาฉุกเฉิน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อลูกค้าเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย สกาย จำกัด ปัญหาการขาดจุดจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอน

กำลังสำรอง