เกี่ยวกับเรา

บริษัทรักษาความปลอดภัย สกาย จำกัด

SKY SECURITY GUARD CO.,LTD

ก่อตั้งขึ้นจากทีมงานผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย   ที่มีประสบการณ์ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำ ให้เรามีความเชี่ยวชาญ  และมีศักยภาพ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น   เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สามารถวางแผนงานรักษาความปลอดภัยได้ตามนโยบายของลูกค้า   และเป็นไปตามหลักมาตรฐานงานรักษาความปลอดภัย

รวมทั้งนำเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   คุ้มค่างบประมาณของลูกค้า   จึงทำให้ บริษัทรักษาความปลอดภัย สกาย จำกัด  ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายธุรกิจ

บริษัทรักษาความปลอดภัย สกาย จำกัด ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 พนักงานทุกคนได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

วิสัยทัศน์

Vision  : วิสัยทัศน์

“ เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยชั้นนำ  บริหารงานด้วยคุณธรรม ให้บริการเกินความคาดหวังของลูกค้า  ด้วยมาตรฐานสากล ”

Mission  :  พันธกิจ

 • ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี  บริหารงานภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
 • ให้ความสำคัญกับลูกค้าเข้าใจในความคาดหวัง  และความต้องการของลูกค้า พร้อมตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุด  และรวดเร็ว
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม  และจริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคม
 • สร้างสวัสดิการด้านผลตอบแทน  และด้านอื่นๆ ของพนักงาน  ให้หมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  เพื่อยกระดับให้การใช้ชีวิตที่ดีขึ้น
 • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  มีความสามัคคี  สนับสนุนงานซึ่งกันและกัน  โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
 • มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความเป็นเลิศ   ในด้านงานรักษาวามปลอดภัยแบบครบวงจร และบริการที่ดีที่สุด  เพื่อสนับสนุนงานของลูกค้า

คุณสมบัติพนักงาน

 • เป็นชาย หรือหญิง มีสัญชาติไทย  อายุ 18 – 55 ปี
 • สําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
 • ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการฝึกวิชาทหารมาแล้ว
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีสภาพร่างกายสมส่วน ไม่เป็นบุคคลพิการ หรือวิกลจริต
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักที่แน่นอน และมีผู้ติดต่อที่อ้างอิงได้ชัดเจน
 • ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อเรื้อรัง  หรือมีอาการติดสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา
 • ไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับคดีอาญาใดๆ มาก่อน (โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่นลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 • ไม่มีพนักงานที่เป็นคนต่างด้าว

สวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ

 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ค่าจุด และค่าตำแหน่ง
 • ค่าเบี้ยขยัน
 • เงินเบิกรายวัน และรายสัปดาห์
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ค่าที่พักอาศัย